1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle
leveringen en verkopen van BVBA ONEFLOR Europe (hierna ONEFLOR genoemd). Elke bestelling
en/of ondertekening van een offerte/overeenkomst van ONEFLOR door de klant impliceert de
stilzwijgende bevestiging in deze algemene voorwaarden. Eventuele door de klant van toepassing
verklaarde algemene en/of bijzondere voorwaarden kunnen ONEFLOR niet worden tegengeworpen.

2. Alle offertes zijn vrijblijvend en aan fouten onderhevig. De in de offerte vermelde prijzen zijn geldig
voor de daarop vermelde geldigheidsduur. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, zijn de offertes 15
dagen geldig vanaf de datum van de offerte.

3. Alle in onze aanbieding(en), overeenkomsten en/of opdrachtbevestiging(en) vermelde prijzen zijn
steeds onder voorbehoud van eenzijdige wijzigingen (verhogingen) waaraan ONEFLOR onderhevig is
als gevolg van onder meer prijsstijgingen en/of schaarste van grondstoffen. In dat geval kan
ONEFLOR ook de levering uitstellen of de order annuleren zonder dat dit aanleiding geeft tot enige
schadevergoeding aan de klant. De klant heeft in dat geval wel het recht om de bestelling te
annuleren zonder dat dit verdere kosten met zich meebrengt.

4. ONEFLOR behoudt zich het recht voor om de door haar medewerkers en/of vertegenwoordigers
aangeboden voorwaarden en prijzen te wijzigen of hun bestellingen te weigeren.

5. Het risico van de door ONEFLOR geleverde goederen gaat over op de klant op het moment van
levering.

6. De verkochte goederen blijven eigendom van ONEFLOR tot volledige betaling van de verkoopprijs
in hoofdsom en toebehoren heeft plaatsgevonden. In geval van doorverkoop behoudt ONEFLOR de
mogelijkheid om het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de doorverkochte goederen op te
eisen. Het eigendomsvoorbehoud gaat over op de wederverkoopprijs. Zodra de goederen zijn
geleverd, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht (inclusief vernietiging) en de
bewaringslast. In geval van niet-betaling van een van de verschuldigde bedragen op de vervaldag,
behoudt ONEFLOR zich het recht voor om de terugvordering van alle geleverde goederen te eisen.

7. Onze levertijden worden slechts ter indicatie gegeven. Eventuele boetes voor vertraging en/of
annulering van de bestelling en/of schadevergoeding op onze kosten zijn uitgesloten in geval van
laattijdige levering om welke reden dan ook. De levering, die de overdracht van risico's inhoudt,
gebeurt door rechtstreekse overhandiging van de levering, hetzij aan de klant, hetzij aan de
vervoerder

door hem aangewezen of, bij gebreke daarvan, door ons gekozen vervoerder. Het is de
verantwoordelijkheid van de klant om de kosten en risico's van het transport van de verkochte
goederen te verzekeren, na de levering en om bij aankomst van het materiaal de staat, de
hoeveelheid en de conformiteit van de leveringen met de instructies op de leveringsbon te
controleren. In geval van ontbrekende of beschadigde goederen is het aan de klant om alle
voorbehouden schriftelijk en in samengevatte vorm aan de vervoerder mee te delen en deze binnen
de drie daaropvolgende werkdagen per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de vervoerder
en aan ons bedrijf te bevestigen. De Klant zorgt ervoor dat de plaats van levering toegankelijk is
zodat ONEFLOR zijn goederen normaal kan leveren.

8. Met uitzondering van het bepaalde in punt 3 geeft vertraging in de levering de Klant geen recht op
schadevergoeding of annulering van de overeenkomst/order. Eventuele schadevergoeding voor te
late levering kan alleen door de klant worden gevorderd indien dit schriftelijk is bedongen en er geen
sprake is van overmacht. Stakingen, lock-outs of andere werkonderbrekingen worden beschouwd als
overmacht.

9. Afwijkingen van welke aard dan ook kunnen nimmer grond opleveren voor reclame en/of
aansprakelijkheid van ONEFLOR. ONEFLOR kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de
fabrikant aangebrachte wijzigingen in samenstelling, maten en/of kleur.

10. De verantwoordelijkheid van ONEFLOR en de garanties die zij biedt met betrekking tot de
geleverde producten zijn beperkt tot de garanties die door de fabrikant worden gegeven. Met
uitzondering van de hierboven genoemde risico's worden goederen die niet binnen 20 dagen na
levering zijn geretourneerd, geacht zowel kwantitatief als kwalitatief in overeenstemming te zijn met
de bestelling, met dien verstande dat na toepassing van het product geen enkele aanspraak meer in
aanmerking zal worden genomen. Opslag vindt plaats onder verantwoordelijkheid en op risico van de
Klant. Indien een kwaliteitsgebrek door ons wordt erkend, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de
vervanging van de goederen, met uitsluiting van alle andere kosten en/of schade. In geen geval strekt
onze aansprakelijkheid zich uit tot directe of indirecte schade die voor onze klanten kan voortvloeien
uit de gevolgen van niet-levering of fabricagefouten. Alleen klachten over schriftelijk geplaatste en
bevestigde bestellingen worden in behandeling genomen. Geringe variaties in dikte en kleur, binnen
de gebruikelijke toleranties, kunnen geen aanleiding geven tot klachten. Omstreden goederen
moeten door de koper worden opgeslagen totdat de klacht is afgehandeld. De kosten en risico's van
het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant. In geval van terugzending van
goederen die door ONEFLOR worden aanvaard, moeten de goederen ons in hun oorspronkelijke
staat bereiken, zonder gebruikt te zijn. Eventuele creditnota's worden alleen geaccepteerd na
inspectie en erkenning door ONEFLOR van de gebrekkige aard van de goederen.

11. In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, ontbinding van het bedrijf of in geval
van niet-betaling van een enkele levering of prestatie op de vervaldag, behoudt ONEFLOR zich het
recht voor de goederen te annuleren.

de vervaldag, behoudt ONEFLOR zich het recht voor om ofwel de overeenkomst van rechtswege als
ontbonden te beschouwen, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling, ofwel de
levering uit te stellen en in elk geval onmiddellijke betaling van alle geleverde goederen te eisen. De
betaalde voorschotten blijven eigendom van ONEFLOR ter compensatie van eventuele verliezen bij
doorverkoop.

12. Met uitzondering van punt 3 is ONEFLOR bij annulering van de bestelling en/of beëindiging van
het contract door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale
waarde van de bestelling en/of het contract, met een minimum van 250,00 EUR.

13. Internet: de klant die ONEFLOR-producten via e-commerce wil aanbieden, moet een schriftelijke
overeenkomst hebben met een ONEFLOR-directeur en akkoord gaan met ONEFLOR's voorwaarden
voor E-commerce (13.1). Gebeurt dit niet, dan kan het account van de klant worden gesloten. De
klant mag afbeeldingen gebruiken om de goederen van ONEFLOR te promoten; deze afbeeldingen
blijven altijd eigendom van ONEFLOR.

(13.1)

. Alle ONEFLOR-producten moeten te allen tijde op voorraad zijn; een minimumvereiste is 10.000 m².

. Op de volledige website moet te allen tijde volledige technische ondersteuning worden geboden.

. Op de homepage van de website worden geen prijzen weergegeven.

. Bedrijfsmerken moeten worden weergegeven in de door het bedrijf gewenste grootte.

. De internetsite moet duidelijk maken dat er after sales support beschikbaar is voor de koper van de
klant.

. Eventuele schade aan ONEFLOR-producten onderweg van de klant naar de consument is de
verantwoordelijkheid van de klant.

14. Eventuele bezwaren of klachten over facturen dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst
van de factuur per aangetekende brief aan ONEFLOR te worden toegezonden.

15. Bij gebrek aan een speciale schriftelijke overeenkomst na ontvangst van de bestelling, zijn al onze
producten betaalbaar binnen 30 dagen netto, zonder korting, vanaf de factuurdatum. Bij laattijdige
betaling of niet-betaling op de vervaldag worden de verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.
Bij laattijdige of niet-betaling op de vervaldag zijn interesten verschuldigd. Bij niet-betaling van de
factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar
verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% met een minimum van 250
EUR. Voormelde intresten worden betaald overeenkomstig art. 1154 van het Belgisch

Belgisch Burgerlijk Wetboek en wordt eveneens gekapitaliseerd. Alle bijkomende invorderingskosten
zijn eveneens ten laste van de klant.

16. ONEFLOR behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling te beëindigen op kosten van de klant en/of de leveringen en/of uitvoering van de
werken op te schorten bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag. De klant kan hiervoor
geenszins enige schadevergoeding eisen van ONEFLOR.

17. Betaling zonder voorbehoud van enig deel van de factuur geldt als aanvaarding van die factuur en
de door ONEFLOR geleverde goederen.

18. Op elke overeenkomst tussen ONEFLOR en de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement